Jdi na obsah Jdi na menu
  

STANOVY

Sport Pro Všechny Předměřice n.L.

__________________________________________ 

 

I.

Základní ustanovení

 

Sport Pro Všechny Předměřice n.L. (dále jen SPV ) je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost.

           

Sídlem SPV : Školská 318, Předměřice n.L., PSČ 503 02

 

 

II.

Poslání a cíle

 

            Základním posláním SPV je :

 

a)      organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky

 

b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže

 

c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. vlastní hospodářskou činností

 

d)     budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá

 

e)      vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SPV k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

 

f)       hájit zájmy členů SPV, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci

 

g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

III.

Orgány SPV

 

           Orgány SPV jsou : valná hromada

výkonný výbor

revizní komise

Nejvyšším orgánem SPV je valná hromada složená ze všech členů SPV. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SPV, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

 

            Valná hromada zejména :

 

a)      rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice SPV

 

b) rozhoduje o zániku SPV a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání

 

c)      rozhoduje o přijetí a změnách stanov SPV

 

d)      volí výkonný výbor a revizní komisi, funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté

 

e)     schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SPV, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky jednotlivcům

 

f)      stanoví hlavní směry činnosti SPV pro příští období

 

g)       schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SPV

 

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

 

  Valnou hromadu svolává předseda SPV.

 

                Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SPV v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 

Výkonný výbor zejména :

 

a)      zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

 

b)      organizuje a řídí hospodářskou činnost SPV

 

c)      připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejm. k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob

 

d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SPV

 

e)      zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami

 

f)       k zabezpečení činnosti SPV vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

 

  Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada. 

 

 

IV.

Společné zásady členství

 

            Členem SPV se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SPV . O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky   

pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

 

            Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor.

 

            Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

  

 

V.

Práva a povinnosti členů

 

            Základní práva řádných členů SPV jsou :

 

a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SPV jako  celku a to za podmínek Stanov SPV a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SPV  závazně  přijaty

 

b)      účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají

 

c)      uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím   zástupce oddílu či odboru  v orgánech SPV

 

d)     účastnit se jednání orgánů SPV, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování

 

e)      volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů SPV

 

 

            Základní povinnosti řádného člena jsou :

 

a)       dodržovat Stanovy SPV a základní etické a mravní normy sportovce

 

b)      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  SPV

 

c)       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SPV k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno

 

d)      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v SPV, pokud  o tom příslušný orgán SPV podle stanov rozhodl

 

e)      řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen

 

 

Řádné členství zaniká :

 

a)      vystoupením člena

 

b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

 

c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

 

d)     úmrtím člena či zánikem SPV ( dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením  s  jiným  sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění )

 

 

 

VI.

Majetek SPV a hospodaření

 

            Zdrojem majetku SPV jsou zejména :

 

-          příspěvky členů SPV

-          příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

-          příjmy z vlastní hospodářské činnosti

-          příspěvky a dotace od sportovních svazů

-          státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

-          majetek převedený do vlastnictví SPV členem SPV .

 

 

Majetek SPV je ve vlastnictví SPV jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

           Vlastní hospodářská činnost SPV se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.

 

 

  VII.

Jednání jménem SPV

 

Jménem SPV jedná předseda. Dále může za SPV jednat tajemník nebo člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.

 

 

 

V Předměřicích n.L. dne 15.9.2009